Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Verksamheten

Lärmiljö

Iskonst i träd Vår främsta lärmiljö är uterummet - våra gårdar samt närmiljön såsom lekplatser, skog och hav. Där erbjuds vi oändliga möjligheter till upptäckande, utforskande och den viktiga leken.
Vi arbetar med leken i fokus i vårt lärande där fantasin, kreativiteten, rörelseförmåga och den sociala kompetensen utmanas och utvecklas.
Barnen erbjuds ett rikt och varierat utbud av material, digitala verktyg och redskap kopplat till våra utvecklingsmål i läroplanen för förskolan (2018).
Allt man kan göra inne kan vi också göra ute så möjlighet till att pussla, spela spel, bygga lego, måla och annat skapande har en självklar plats i våra uterum. Vi arbetar utifrån barnens delaktighet vilket gör att vårt material är föränderligt och inget är beständigt.

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande (Lpfö-18)

Pedagogisk dokumentation

vi scannar qr-koder Vi använder oss av digital pedagogisk dokumentation med förskoleappen TYRA som verktyg. Varje avdelning har där en blogg där vi under veckan lägger ut bilder och information om vår undervisning och utbildning.
Det enskilda barnets lärprocesser dokumenteras i barnets digitala portfolio där vårdnadshavare kan följa barnets utveckling över åren på Sälungen. För pedagogerna är det även ett underlag för reflektion, utvecklingssamtalet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet
med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen. (Lpfö-18)

Personalkooperativ

Pedagog läser saga Sälungens förskola I Ur och Skur bedrivs som ett personalkooperativ. Det innebär att styrelsemedlemmarna är arbetande personal tillsammans med övrig personal vilken är en av fördelarna samt att den anställda personalen får mer inblick i den administrativa delen av verksamheten.

Sälungen har hög personaltäthet och består just nu av en förskollärare per avdelning samt barnskötare och förskoleassistenter.

Kontakt Sandö

Telefon
0738-620501, Blå avdelning
0738-620502, Gul avdelning
0738-620503, Röd avdelning
Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738620504
Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete